Vodovod

Veřejný vodovod v Pňově, Předhradí a Klipci dodává pitnou vodu obyvatelům naší obce od poloviny roku 2022. Legislativu, fakturace a provoz zajišťují zaměstnanci OÚ Pňov-Předhradí, instalatérské služby externě objednává obec u firmy Voda Janek. Provozní činnost zahrnuje každodenní prohlídku, kontrolu vodojemu, kontrolu kvality vody, nákup materiálu do provozu, řešení náhradního zdroje energie při odstávce nebo poruše na straně ČEZu, objednávání kontrolních odběrů vody každý druhý měsíc a vedení provozních deníků. Zde se evidují stavy vodoměrů dodávané vody ze sítě Vak Nymburk z obce Sokoleč a vyrobené upravené vody, tlak v rozvodném řadu, obsah chlornanu sodného, poruchy a činnosti v souladu s provozním řádem Vodovodu Pňov-Předhradí.

Protokoly z laboratorních rozborů kvality pitné vody jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Dle výsledků je patrné, že je zajištěna kvalita vody dle požadavků vyhlášky na pitnou vodu, včetně obsahu chlóru ve vodě, který udržuje obec na třetinové hodnotě maximálního povoleného obsahu. Tato informace bude asi zajímat občany, kterým voda z vodovodu tzv. ,,smrdí“ chlórem. Chlóruje se z hygienických důvodů, aby se předcházelo přemnožení škodlivých bakterií v rozvodné síti a následně vážným onemocněním odběratelů pitné vody.

Cena vodného nám z počátečních 60,20 Kč/m3 vystoupala na současných 93,97 Kč/m3. Jak obec informovala, děje se tak na základě finanční analýzy a nutnosti vytvářet fond oprav (od roku 2023), který je součástí smlouvy s SZFŽP ČR a který obci poskytl významnou finanční dotaci z OPŽP. Obec má tak předepsanou cenu vodného na každý rok, kterou musí respektovat a musí být předkládána ke kontrole na SFŽP. Zde je třeba podotknout, že náklady na 1m3 za rok 2022 a 2023 se vyšplhaly na mnohem více a rozdíl musela dotovat obec ze svých zdrojů. Cena za 1m3 bude klesat jedině pokud se připojí více domácností a stoupne tak i množství odebraných m3.

Pokud se chcete nově připojit na vodovod kontaktujte OÚ.

Ke stažení