Povinně zveřejňované informace

Název

Obec Pňov – Předhradí

Důvod a způsob založení

Obec  Pňov – Předhradí vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura

Obecní úřad

 • Ing. Jana Bydžovská, starostka obce
 • Jan Pavlíček, místostarostka obce
 • Tereza Pychová, účetní

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce – 7 členů

Finanční výbor

 • Pavel Pekař, předseda finančního výboru
 • Eva Dušková
 • Milan Beneš

Kontrolní výbor

 • Michal Salava, předseda kontrolního výboru
 • Eva Dušková
 • Jan Zvěřina

Seznam organizací

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Pňov-Předhradí
Husova 37
289 41 Pňov-Předhradí

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Pňov-Předhradí
Husova 37
289 41 Pňov-Předhradí

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Úterý: 8:00 – 11:30 12:30 – 15:30
Středa: 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 11:30 12:30 – 15:30
Pátek: 8:00 – 12:30

Telefonní čísla

 • Mobil:  +420 602 501 211

Datová schránka

 • ID datové schránky: ii2bksd

Adresa internetové stránky

Adresa e-podatelny

Další elektronické adresy

Bankovní spojení

 • Komerční banka Nymburk Číslo účtu: 5622191/0100

IČ a DIČ

 • IČ: 00239631
 • DIČ: CZ00239631

Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů

Rozpočet obce

Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Osobní podání:

na Obecním úřadě Pňov-Předhradí, Husova 37, 289 41 Pňov-Předhradí v úředních dnech a hodinách:
Pondělí: 8:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 15:30
Pátek: 8:00 – 12:30

ústně – v kanceláři úřadu
písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu

Obecní úřad Pňov-Předhradí
Husova 37
289 41 Pňov-Předhradí
e-mailem: ou@pnov-predhradi.cz
telefonicky na tel. čísle: 602 501 211

Opravné prostředky:

Způsob odvolání a jeho obsah:
 • Osobně na Obecním úřad
 • Poštou na adresu Obecní úřad Pňov-Předhradí, Husova 37,Pňov-Předhradí, 28941
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Návody pro řešení běžných životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde: http://www.mvcr.cz/clanek/formulare.aspx

Formuláře ke stažení

Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz
Informační systém veřejné správy: http://www.centralni-adresa.cz

Vše o státní správě v ČR:
Formuláře, návody pro řešení životních situací, zákony aj: http://www.mvcr.cz

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce

 • zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
 • zák. č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR
 • zák. č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • zák. č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • vyhl. č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • vyhl. č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • nař. vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zák. č. 379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 102/1992 kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
 • zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Vydané právní předpisy

Úhrady za poskytování informací

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) bez poplatku
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) bez poplatku
ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • žádná nejsou

Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv

 • Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.

Výhradní licence

 • Výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • žádné nejsou